کشک سنتی پاستوریزه ۴۰۰ گرمی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : لیوانی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۲۰ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۵,۷۶۰ تومان

کشک سنتی پاستوریزه ۴۵۰ گرمی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 450 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۲۰ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۶,۵۶۰ تومان

کشک سنتی پاستوریزه ۹۰۰ گرمی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 900 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۴۰ تومان

کشک سنتی پاستوریزه ۵ کیلویی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 5000 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۳۵ %
تخفیف

۷۶,۰۰۰ تومان

۴۹,۴۰۰ تومان

کشک سنتی پاستوریزه ۱۰ کیلویی صالح ۱۲۹
صالح 129

ویژگی ها نوع : ساده - وزن : 10000 گرم - مدت ماندگاری : 3 ماه - نوع بسته بندی : پاکتی - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 15/12174

۳۵ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۹۷,۵۰۰ تومان