عسل گون ۳۶۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۳۰,۱۵۰ تومان

عسل آویشن ۳۶۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۳,۷۵۰ تومان

عسل کنار ۳۶۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 360 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۰۰ تومان

عسل گون ۶۵۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۳,۱۰۰ تومان

عسل آویشن ۶۵۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۶۴,۵۰۰ تومان

۵۸,۰۵۰ تومان

عسل هزار گل ۶۵۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۶۴,۵۰۰ تومان

۵۸,۰۵۰ تومان

عسل کنار ۶۵۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 650 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۶۸,۵۰۰ تومان

۶۱,۶۵۰ تومان

عسل گون ۸۵۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 850 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۷۴,۰۰۰ تومان

۶۶,۶۰۰ تومان

عسل آویشن ۸۵۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : آویشن - وزن : 850 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۸۳,۵۰۰ تومان

۷۵,۱۵۰ تومان

عسل هزار گل ۸۵۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها وزن : 850 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۸۳,۵۰۰ تومان

۷۵,۱۵۰ تومان

عسل کنار ۸۵۰ گرمی ارگانیک عسل ده
عسل ده

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 850 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۸۸,۵۰۰ تومان

۷۹,۶۵۰ تومان