ارده کنجد ارگانیک نیکاتیس ۵۰۰ گرمی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : کنجدی - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری پت - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۰ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۸,۸۰۰ تومان

روغن کنجد ارگانیک نیکاتیس۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن کنجد - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۷۴,۵۰۰ تومان

۶۷,۰۵۰ تومان

روغن ارده کنجد ارگانیک نیکاتیس ۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن ارده کنجد - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 6 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

۱۰ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۶۹,۳۰۰ تومان

روغن آفتابگردان فرابکر ارگانیک نیکاتیس ۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن آفتابگردان - وزن : 750 سی سی - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین

روغن زیتون فرابکر ارگانیک نیکاتیس ۷۵۰ سی سی
نیکاتیس

ویژگی ها نوع : روغن زیتون - وزن : 500 سی سی - مدت ماندگاری : 18 ماه - نوع بسته بندی : بطری - شرایط نگهداری : دمای محیط

فاقد برنامه تأمین