عسل گون ۴۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

فاقد برنامه تأمین

عسل چند گیاه ۴۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

فاقد برنامه تأمین

عسل کنار ۴۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 400 گرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

فاقد برنامه تأمین

عسل گون ۱۰۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : گون - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

فاقد برنامه تأمین

عسل چند گیاه ۱۰۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : چهل گیاه - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

فاقد برنامه تأمین

عسل کنار ۱۰۰۰ گرمی رزان
عسل رزان

ویژگی ها نوع : کنار - وزن : 1 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 2 سال - نوع بسته بندی : شیشه

فاقد برنامه تأمین