ماهی قزل آلا برند زرافشان جنوب شکم خالی منجمد وزن ۱۰۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : قزل آلا - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۳۰ %
جشنواره

۶۵,۵۰۰ تومان

۴۵,۸۵۰ تومان

میگو پلویی برند زرافشان جنوب منجمد وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 150-200 - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۲۰ %
جشنواره

۶۲,۸۰۰ تومان

۵۰,۲۴۰ تومان

فیله شوریده جنوب برند زرافشان جنوب منجمد وزن ۷۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : شوریده - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۲۰ %
جشنواره

۹۵,۰۰۰ تومان

۷۶,۰۰۰ تومان

فیله حلوا سیاه جنوب برند زرافشان جنوب منجمد ۷۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : حلوا سیاه - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۲۰ %
جشنواره

۱۰۳,۹۰۰ تومان

۸۳,۱۲۰ تومان

استیک شیر برند زرافشان جنوب منجمد وزن ۷۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : شیر - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۲۰ %
جشنواره

۱۰۶,۳۰۰ تومان

۸۵,۰۴۰ تومان

میگو PD برند زرافشان جنوب منجمد وکیوم سایز۵۱-۶۰ وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 51-60 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۱۰ %
تخفیف

۱۱۰,۳۰۰ تومان

۹۹,۲۷۰ تومان

ماهی کیلکا برند زرافشان جنوب کامل منجمد وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : کیلکا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 7 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

فیله ماهی حسون برند زرافشان جنوب منجمد وزن ۷۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : فیله حسون - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

فیله ماهی کوتر برند زرافشان جنوب بدون استخوان منجمد وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : کوتر - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

ماهی حلوا سفید برند زرافشان جنوب شکم خالی منجمد وزن ۶۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : حلواسفید - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

فیله ماهی سی باس برند زرافشان جنوب منجمد وزن ۶۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : سی باس - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

میگو PD برند زرافشان جنوب منجمد وکیوم سایز ۹۰-۷۱ وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 71-90 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

میگو PD برند زرافشان جنوب منجمد وکیوم سایز ۷۰-۶۱ وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

میگو برند زرافشان جنوب منجمد سایز ۴۱-۵۰ وزن ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 41-50 - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین