ماهی کیلکا کامل منجمد زرافشان جنوب ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : کیلکا - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 7 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۵ %
تخفیف

۱۱,۷۰۰ تومان

۱۱,۱۱۵ تومان

فیله ماهی کوتر زرافشان جنوب (بدون استخوان) منجمد ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : کوتر - وزن : 500 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۴۰ %
جشنواره

۶۹,۳۰۰ تومان

۴۱,۵۸۰ تومان

میگو PD منجمد وکیوم زرافشان جنوب ۵۰۰ گرمی سایز ۹۰-۷۱
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 71-90 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۲۵ %
جشنواره

۷۹,۵۰۰ تومان

۵۹,۶۲۵ تومان

ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد زرافشان جنوب ۱۰۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : قزل آلا - وزن : 1000 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۵ %
تخفیف

۶۵,۵۰۰ تومان

۶۲,۲۲۵ تومان

فیله شوریده جنوب منجمد زرافشان جنوب ۷۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : شوریده - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۲۵ %
جشنواره

۹۵,۰۰۰ تومان

۷۱,۲۵۰ تومان

فیله حلوا سیاه جنوب منجمد زرافشان جنوب ۷۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : حلوا سیاه - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۳۰ %
جشنواره

۱۰۳,۹۰۰ تومان

۷۲,۷۳۰ تومان

استیک شیر منجمد زرافشان جنوب ۷۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : شیر - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

۲۵ %
جشنواره

۱۰۶,۳۰۰ تومان

۷۹,۷۲۵ تومان

فیله ماهی حسون منجمد زرافشان جنوب ۷۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : فیله حسون - وزن : 700 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب ۵۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 150-200 - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

ماهی حلوا سفید شکم خالی منجمد زرافشان جنوب ۶۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : حلواسفید - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

میگو PD منجمد وکیوم زرافشان جنوب ۵۰۰ گرمی سایز ۷۰-۶۱
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 61-70 - مدت ماندگاری : 12 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

فیله ماهی سی باس منجمد زرافشان جنوب ۶۰۰ گرمی
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : سی باس - وزن : 600 گرم - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین

میگو منجمد زرافشان جنوب ۵۰۰ گرمی سایز ۴۱-۵۰
زرافشان جنوب

ویژگی ها نوع : میگو - وزن : 500 گرم - سایز : 41-50 - مدت ماندگاری : 9 ماه - نوع بسته بندی : وکیوم - شرایط نگهداری : زیرصفر

فاقد برنامه تأمین