۱۰شاخه گل آلستر سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 10

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۴,۷۵۰ تومان

۱۰شاخه گل آلستر ممتاز سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 10

۱۰ %
تخفیف

۳۳,۰۰۰ تومان

۲۹,۷۰۰ تومان

گلدان گل کوالانکا سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : گلدان - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۴۴,۰۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

۱۰شاخه گل آلستر سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 10

۱۰ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۶۹,۳۰۰ تومان

۵شاخه گل لیلیوم زرد سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 5

۱۰ %
تخفیف

۸۲,۵۰۰ تومان

۷۴,۲۵۰ تومان

۵شاخه گل لیلیوم سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 5

۱۰ %
تخفیف

۸۲,۵۰۰ تومان

۷۴,۲۵۰ تومان

۵شاخه گل لیلیوم کرم سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 5

۱۰ %
تخفیف

۸۲,۵۰۰ تومان

۷۴,۲۵۰ تومان

۵شاخه گل لیلیوم معطر اوریانتال سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 5

۱۰ %
تخفیف

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۱۱۸,۸۰۰ تومان

سبد ترکیبی(شامل گل اوریانتال و آلستر) سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۲۴۷,۵۰۰ تومان

سبدترکیبی (شامل گل لیلیوم،آلستر و رشته ای) سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۳۵۲,۰۰۰ تومان

۳۱۶,۸۰۰ تومان

۲۰شاخه گل رز لب ماتیکی هلندی سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20

۱۰ %
تخفیف

۴۹۵,۰۰۰ تومان

۴۴۵,۵۰۰ تومان

۲۰شاخه گل رز هلندی بنفش سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20

۱۰ %
تخفیف

۴۹۵,۰۰۰ تومان

۴۴۵,۵۰۰ تومان

باکس ۵۰شاخه گل رزقرمز ایرانی سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 50

۱۰ %
تخفیف

۵۵۰,۰۰۰ تومان

۴۹۵,۰۰۰ تومان

دسته گل ترکیبی(شامل۲۰شاخه رز هلندی و قلم فور )سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20

۱۰ %
تخفیف

۵۵۰,۰۰۰ تومان

۴۹۵,۰۰۰ تومان

دسته گل عروس رز هلندی قرمز سیناگل
سینا گل

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۵۵۰,۰۰۰ تومان

۴۹۵,۰۰۰ تومان

سبد ترکیبی(شامل رز هلندی و آلستر )سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۵۸۳,۰۰۰ تومان

۵۲۴,۷۰۰ تومان

دسته گل فانتزی سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط

۱۰ %
تخفیف

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۹۴,۰۰۰ تومان