۱۰شاخه گل آلستر سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 10

فاقد برنامه تأمین

۱۰شاخه گل آلستر ممتاز سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 10

فاقد برنامه تأمین

گلدان گل کوالانکا سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : گلدان - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

۱۰شاخه گل آلستر سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 10

فاقد برنامه تأمین

۵شاخه گل لیلیوم کرم سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 5

فاقد برنامه تأمین

۵شاخه گل لیلیوم زرد سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 5

فاقد برنامه تأمین

۵شاخه گل لیلیوم سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 5

فاقد برنامه تأمین

۵شاخه گل لیلیوم معطر اوریانتال سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 5

فاقد برنامه تأمین

سبد ترکیبی(شامل گل اوریانتال و آلستر) سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

سبدترکیبی (شامل گل لیلیوم،آلستر و رشته ای) سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

۲۰شاخه گل رز لب ماتیکی هلندی سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20

فاقد برنامه تأمین

۲۰شاخه گل رز هلندی بنفش سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : شاخه گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20

فاقد برنامه تأمین

دسته گل ترکیبی(شامل۲۰شاخه رز هلندی و قلم فور )سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 20

فاقد برنامه تأمین

دسته گل عروس رز هلندی قرمز سیناگل
سینا گل

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

باکس ۵۰شاخه گل رزقرمز ایرانی سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : باکس گل - سایز : متوسط - تعداد گل : 50

فاقد برنامه تأمین

سبد ترکیبی(شامل رز هلندی و آلستر )سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : سبد گل - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین

دسته گل فانتزی سینا گل
سینا گل

ویژگی ها نوع : دسته گل - سایز : متوسط

فاقد برنامه تأمین