خیار بوته ای درهم ( وزن تقریبی بین ۲۸ الی۳۰کیلوگرم) باغ فدک
باغ فدک

ویژگی ها نوع : خیار - وزن : 30 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

پرتقال درهم سبدی (وزن تقریبی بین ۶ تا ۸کیلوگرم) باغ فدک
باغ فدک

ویژگی ها نوع : پرتقال - وزن : 6 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

لیموشیرین درهم سبدی ( وزن تقریبی بین ۶تا۸ کیلو گرم )باغ فدک
باغ فدک

ویژگی ها نوع : لیمو شیرین - وزن : 6 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین

خیار گلخانه ای درهم ( وزن تقریبی بین۵ تا ۱۰ کیلوگرم ) باغ فدک
باغ فدک

ویژگی ها نوع : خیار - وزن : 5 کیلوگرم - نوع بسته بندی : فله

فاقد برنامه تأمین