گردن تازه بدون پوست بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : گردن - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, HACCP

۸ %
تخفیف

۸,۹۹۰ تومان

۸,۲۷۰ تومان

مرغ کامل پاکتی بی تا
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : کامل - وزن تقریبی : 1.7 کیلوگرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : سلفون - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۱۷,۵۰۰ تومان

بازو مرغ تازه بدون پوست بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : بازو - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۲۰,۴۹۸ تومان

۱۸,۸۵۸ تومان

بال تازه بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : بال - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۲۲,۶۲۲ تومان

۲۰,۸۱۳ تومان

مرغ تازه خرد شده بدون پوست بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : مرغ کامل خرد شده - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۲۴,۲۱۶ تومان

۲۲,۲۷۸ تومان

ران تازه مرغ بدون پوست بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : ران - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۲۴,۵۷۰ تومان

۲۲,۶۰۴ تومان

ران و سینه مخلوط بدون پوست بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : ران و سینه - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۲۵,۸۰۹ تومان

۲۳,۷۴۴ تومان

بال و بازو مخلوط سبزیجات بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : بال و بازو - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۰۳۸ تومان

۲۵,۲۳۴ تومان

مغز ران تازه بدون پوست بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : مغزران - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۲۸,۲۸۸ تومان

۲۶,۰۲۵ تومان

بال مرغ تازه سبزیجات بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : بال - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۳۳۴ تومان

۲۶,۴۰۰ تومان

سینه تازه بدون پوست بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : سینه - نوع فرآوری : ساده - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۲۹,۱۷۳ تومان

۲۶,۸۳۹ تومان

ساق تازه مرغ بدون پوست بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : ساق - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۳۰,۰۵۸ تومان

۲۷,۶۵۴ تومان

شنیسل بدون آرد بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : شنیسل - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۳۶,۲۵۵ تومان

۳۳,۳۵۵ تومان

جوجه کباب تازه بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : جوجه کبابی - نوع فرآوری : ساده - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۳۷,۶۷۲ تومان

۳۴,۶۵۸ تومان

گوشت فیله شده مرغ تازه بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : فیله - نوع فرآوری : ساده - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۴۲,۸۰۶ تومان

۳۹,۳۸۲ تومان

جوجه کباب تازه سبزیجات بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : جوجه کبابی - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۱۰ %
تخفیف

۴۶,۶۲۸ تومان

۴۱,۹۶۵ تومان

جوجه کباب تازه مکزیکی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : جوجه کبابی - نوع فرآوری : مکزیکی - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۱۰ %
تخفیف

۴۶,۶۲۸ تومان

۴۱,۹۶۵ تومان

جوجه کباب ران تازه زعفرانی بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : ران - نوع فرآوری : زعفرانی - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۱۰ %
تخفیف

۴۶,۶۲۸ تومان

۴۱,۹۶۵ تومان

جوجه کباب ران تازه مکزیکی بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : ران - نوع فرآوری : مکزیکی - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۱۰ %
تخفیف

۴۶,۶۲۸ تومان

۴۱,۹۶۵ تومان

جوجه کباب ران تازه سبزیجات بسته بندی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : ران - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۱۰ %
تخفیف

۴۶,۶۲۸ تومان

۴۱,۹۶۵ تومان

مرغ تازه خرد شده بدون پوست بسته بندی بی تا ۱۶۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : مرغ کامل خرد شده - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 1600 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۴۷,۳۳۱ تومان

۴۳,۵۴۴ تومان

ران تازه مرغ بدون پوست بسته بندی بی تا ۱۶۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : ران - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 1600 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۴۸,۰۳۹ تومان

۴۴,۱۹۶ تومان

ران و سینه مخلوط بدون پوست بسته بندی بی تا ۱۶۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : ران و سینه - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 1600 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۵۰,۱۶۴ تومان

۴۶,۱۵۰ تومان

جوجه کباب فسنجانی بی تا ۸۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : جوجه کبابی - وزن : 800 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۵۱,۳۴۵ تومان

۴۶,۲۱۰ تومان

سینه تازه بدون پوست بسته بندی بی تا ۱۶۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : سینه - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 1600 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

۸ %
تخفیف

۵۲,۸۱۹ تومان

۴۸,۵۹۴ تومان

ساق تازه بدون پوست بسته بندی بی تا ۱۶۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : ساق - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 1600 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۸ %
تخفیف

۵۶,۱۸۳ تومان

۵۱,۶۸۸ تومان

مغز ران تازه بدون پوست بسته بندی بی تا ۱۶۰۰ گرمی
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - نوع قطعه بندی : مغزران - نوع فرآوری : بدون پوست - وزن : 1600 گرم - مدت ماندگاری : 3 روز - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد

۸ %
تخفیف

۵۶,۱۸۳ تومان

۵۱,۶۸۸ تومان

پک سرخ کردنی بی تا ۵+۱
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : (فیله 2 بسته + شنیسل سینه 2 بسته + بال زعفرانی 1 بسته) تازه بدون بسته بندی 800 گرمی به همراه یک بسته بال مکزیکی 800 گرمی رایگان - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

فاقد برنامه تأمین

پک خورشتی کوچولو ۲ بی تا ۵+۱
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : (ران و سینه مخلوط 2 بسته + ران 1 بسته + ساق ران 1 بسته) تازه بدون پوست 1600 گرمی + بال زعفرانی 800 گرمی به همراه یک بسته بال مکزیکی 800 گرمی رایگان - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

فاقد برنامه تأمین

پک کبابی بی تا ۶+۱
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : جوجه کباب سینه طعم دار 2بسته 800 گرمی+جوجه کباب ران طعم دار 2 بسته 800 گرمی+بال طعم دار 1 بسته 800 گرمی+بال طعم دار 1 بسته 800 گرمی به همراه یک بسته هدیه بال مکزیکی 800 گرمی - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

فاقد برنامه تأمین

پک خورشتی کوچولو ۱ بی تا ۵+۱
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : (سینه 1 بسته + ران 1 بسته + مغز ران 1 بسته + ساق ران 1 بسته) تازه بدون پوست 1600 گرمی + بال زعفرانی 800 گرمی به همراه یک بسته بال مکزیکی 800 گرمی رایگان - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

فاقد برنامه تأمین

پک خورشتی بزرگ ۲ بی تا ۷+۱
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : (ران و سینه مخلوط 4 بسته + مغز ران 1 بسته + ساق ران 1 بسته) تازه بدون پوست 1600 گرمی + جوجه کباب ران زعفرانی 800 گرمی به همراه یک بسته جوجه کباب ران مکزیکی 800 گرمی رایگان - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

فاقد برنامه تأمین

پک خورشتی بزرگ ۱ بی تا ۷+۱
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : (سینه 2 بسته + ران 2 بسته + مغز ران 1 بسته + ساق ران 1 بسته) تازه بدون پوست 1600 گرمی + جوجه کباب ران زعفرانی 800 گرمی به همراه یک بسته جوجه کباب ران مکزیکی 800 گرمی رایگان - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

فاقد برنامه تأمین

پک ترکیبی خورشتی + کبابی بی تا ۹+۱
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : (سینه 1 بسته + ران 1 بسته + مغز ران 1 بسته + ساق ران 1 بسته) تازه بدون پوست 1600 گرمی + (جوجه کباب سینه زعفرانی 2 بسته + جوجه کباب ران زعفرانی 2 بسته + بال زعفرانی 1 بسته ) 800 گرمی به همراه یک بسته هدیه جوجه کباب ران مکزیکی 800 گرمی - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

فاقد برنامه تأمین

پک ترکیبی خورشتی + سرخ کردنی بی تا ۱۰+۲
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : (سینه 1 بسته + ران 1 بسته + مغز ران 1 بسته + ساق ران 1 بسته) تازه بدون پوست 1600 گرمی + (فیله 2 بسته + شنیسل سینه 4 بسته + بال زعفرانی 2 بسته) تازه 800 گرمی به همراه دو بسته هدیه بال مکزیکی 800 گرمی - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

فاقد برنامه تأمین

پک ترکیبی شگفت انگیز بی تا ۱۳+۱
بی تا - بهپرور

ویژگی ها نوع : گوشت مرغ - مدت ماندگاری : 3 روز - ترکیبات : (سینه 1 بسته + ران 1بسته + مغز ران 1 بسته + ساق ران 1 بسته ) تازه بدون پوست 1600 گرمی + (فیله 2 بسته + شنیسل سینه 2 بسته + جوجه کباب سینه زعفرانی 2 بسته + جوجه کباب ران زعفرانی 2 بسته + بال زعفرانی 1 بسته) 800 گرمی به همراه یک بسته هدیه جوجه کباب سینه مکزیکی 800 گرمی و یک بسته بال مکزیکی 800 گرمی - نوع بسته بندی : ظروف یک بار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, حلال

فاقد برنامه تأمین