گیاه وابی کوزا مدل ویال ۱۰۰ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 4 - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۹,۷۵۰ تومان

گیاه وابی کوزا مدل ویال ۱۰۰ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 4 - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

۳۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۹,۷۵۰ تومان

گردنبند گیاهی آویز گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه نیاز به کمی آب دارد.

۳۵ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۳۱,۲۰۰ تومان

گردنبند گیاهی آویز قلبی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - طول : 4 - عرض : 3 سانتی متر - قطر : 1 - ارتفاع : 4 - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه نیاز به کمی آب دارد.

۳۵ %
تخفیف

۴۸,۰۰۰ تومان

۳۱,۲۰۰ تومان

گردنبند گیاهی آویز گرد گل آرا
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - طول : 4 - عرض : 3 سانتی متر - قطر : 1 - ارتفاع : 4 - شرایط نگهداری : هفته ای یک مرتبه نیاز به کمی آب دارد.

۳۵ %
تخفیف

۵۷,۰۰۰ تومان

۳۷,۰۵۰ تومان

بن سای کراسولای گل آرای به همراه زیرگلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 18 - ارتفاع : 25 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود-نور غیر مستقیم -اسپری آب یکروز در میان.

۳۵ %
تخفیف

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۱۸۵,۲۵۰ تومان

بن سای سیکاس گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 15 - ارتفاع : 45 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۳۰۷,۷۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۵ تومان

بن سای سریسا سبز گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 15 - ارتفاع : 25 - شرایط نگهداری : در فصل بهار گل های ریز میدهد. هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۳۹۵,۶۰۴ تومان

۲۵۷,۱۴۳ تومان

بن سای جنسینگ ۱۵ ساله گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - ارتفاع : 40 - شرایط نگهداری : هر زمان که خاک رو به خشکی بود گلدان را سیراب کنید.یکروز در میان برگها با آب اسپری شود.کنار پنجره نورگیر گذاشته شود.

۳۵ %
تخفیف

۵۷۴,۰۰۰ تومان

۳۷۳,۱۰۰ تومان

بن سای پرتولاکاریا مدل s (کراسولا خرفه ای) گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 15 - ارتفاع : 35 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۶۱۵,۴۰۰ تومان

۴۰۰,۰۱۰ تومان

بن سای جونی پیروس ستاره ای متوسط گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 25 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط باز و هوای در گردش دارد.بیرون از منزل نگهداری شود،البته در قسمتهایی از منزل مانند پاسیو که نورگیر خوبی داشته باشد میتوان نگهداری کرد.هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.اسپری آب یکروز در میان.

۳۵ %
تخفیف

۶۹۵,۰۰۰ تومان

۴۵۱,۷۵۰ تومان

بن سای کارامونا گل دار گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 20 - ارتفاع : 38 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۷۱۵,۰۰۰ تومان

۴۶۴,۷۵۰ تومان

بن سای سریسا ابلق گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 20 - ارتفاع : 40 - شرایط نگهداری : هم در آپارتمان ،پشت پنجره و هم در هوای آزاد میتوان نگهداری کرد. هر روز اسپری و یک روز در میان آبیاری شود.

۳۵ %
تخفیف

۸۱۴,۰۰۰ تومان

۵۲۹,۱۰۰ تومان

بن سای سریسا ابلق گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 20 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : گیاهی گلدار با گلهای سفید کوچک و برگهای ابلق که بسیار زیبا میباشد. کنار پنجره با نور غیر مستقیم میتوان از آن نگهداری کرد.آبدهی یک روز در میان و آبپاشی روی برگها روزانه انجام شود..

۳۵ %
تخفیف

۸۲۴,۲۰۰ تومان

۵۳۵,۷۳۰ تومان

بن سای فوکیا گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 20 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : گیاهی با غده گوشتی و خاص که با رشد و بزرگتر شدن غده ارزش گیاه نیز بیشتر میشود.آبدهی زمانی انجام شود که خاک رو به خشکی باشد.از آبیاری بیش از حد خودداری شود که غده را دچار پوسیدگی میکند. کنار پنجره با نور غیر مستقیم نگهداری شود.

۳۵ %
تخفیف

۸۵۷,۰۰۰ تومان

۵۵۷,۰۵۰ تومان

بن سای جونیپیروس ستاره ای گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 40 - ارتفاع : 25 - شرایط نگهداری : گیاهی بسیار مقاوم و مناسب هوای آزاد و آفتاب دوست.خزان ندارد و همیشه سبز است.آبیاری بسته به شرایط نگهداری و دمای محیط متفاوت است.زمانی که خاک رو به خشکی باشد آبیاری شود.

۳۵ %
تخفیف

۹۷۸,۱۰۰ تومان

۶۳۵,۷۶۵ تومان

بن سای پرتولاکاریا (کراسولا خرفه ای) گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 20 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۹۹۰,۰۰۰ تومان

۶۴۳,۵۰۰ تومان

بن سای پرتولاکاریا (کراسولا خرفه ای) با سنگ تزئینی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 20 - ارتفاع : 45 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان

۶۸۵,۷۵۰ تومان

بن سای پرتولاکاریا (کراسولا خرفه ای) با سنگ تزئینی مشکی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 20 - ارتفاع : 45 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان

۶۸۵,۷۵۰ تومان

بن سای آیلکس مینیاتوری گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 30 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : گیاهی با گلهای سفید و میوه هایی قرمز نظیر زالزالک داخل منزل کنار پنجره نور گیر و یا در هوای آزاد قابلیت نگهداری دارد.

۳۵ %
تخفیف

۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان

۷۰۰,۰۵۰ تومان

بن سای جونیپیروس ارس گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 20 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : در هوای آزاد و نور نیمه آفتابی نگهداری شود.

۳۵ %
تخفیف

۱,۲۷۴,۰۰۰ تومان

۸۲۸,۱۰۰ تومان

بن سای جنسینگ سایز بزرگ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 40 - ارتفاع : 60 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان

۸۲۸,۷۵۰ تومان

بن سای پیتسپروم سایز بزرگ گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 40 - عرض : 35 سانتی متر - ارتفاع : 35 - شرایط نگهداری : گیاهی بسیار زیبا و همیشه سبز،دکور شده با چوبهای دریایی. آبپاشی روی برگ روزانه انجام شود.هفته ای دو الی سه مرتبه نیاز به آبیاری دارد .

۳۵ %
تخفیف

۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان

۸۲۸,۷۵۰ تومان

بن سای لیگستروم گل آرای به همراه زیر گلدانی
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 20 - ارتفاع : 40 - شرایط نگهداری : کنار پنجره آفتاب گیر مناسب است،روزی یک مرتبه آبپاشی روی برگها انجام شود. آبدهی هفته ای دو مرتبه انجام شود.

۳۵ %
تخفیف

۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان

۹۲۸,۲۰۰ تومان

بن سای فیکوس کلکسیونی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 20 - ارتفاع : 40 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

۹۲۹,۵۰۰ تومان

بن سای گاردنیا (گلدار) گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 25 - ارتفاع : 40 - شرایط نگهداری : در اواخر فصل بهار گلهای سفید و معطر میدهد روزی چند ساعت نیاز به آفتاب دارد.

۳۵ %
تخفیف

۱,۵۳۸,۵۰۰ تومان

۱,۰۰۰,۰۲۵ تومان

بن سای مینیاتور گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 35 - ارتفاع : 30 - شرایط نگهداری : آپارتمانی کنار پنجره نورگیر،آبدهی حدودا هفته ای دوبار یا زمانی که خاک رو به خشکی بود،نیازی به اسپری آب روی برگها ندارد.

۳۵ %
تخفیف

۲,۶۳۷,۰۰۰ تومان

۱,۷۱۴,۰۵۰ تومان

بن سای فیکوس رتوسا کلکسیونی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 30 - ارتفاع : 65 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۳,۵۱۷,۰۰۰ تومان

۲,۲۸۶,۰۵۰ تومان

بن سای فیکوس گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - طول : 20 - ارتفاع : 40 - شرایط نگهداری : هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.حتما کنار پنجره نورگیر قرار داده شود.در صورت کمبود نور از لامپ فتوسنتز هم میتوان استفاده کرد.یکروز در میان روی برگها با آب اسپری شود.

۳۵ %
تخفیف

۸,۳۵۱,۲۰۰ تومان

۵,۴۲۸,۲۸۰ تومان

گیاه وابی کوزا ۶ وجهی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - ارتفاع : 7 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا ۶ وجهی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - ارتفاع : 7 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

گیاه طرح لامپ پلنت آویز گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آبزی - قطر : 7 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : هفته ای یکمرتبه آب ظرف تعویض شود،نزدیک سیستم گرمایشی هم نباشد

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل دریایی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 5 - قطر : 2 - ارتفاع : 11 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل دریایی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 5 - قطر : 2 - ارتفاع : 11 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا پیرکس گرد گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 11 - ارتفاع : 14 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل پیرکس اشکی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 10 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل دریا ایستاده گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 5 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : این مدل هم بصورت آبزی میتوان نگهداری کرد،بدین صورت که داخل آنرا با آب پر کرد و ماهی زبرا درونش انداخت،البته در این صورت باید درب ظرف را برداشت تا گیاهان خراب نشوند.و هم بصورت رطوبتی که هر 30 یا 40 روز داخل آنرا با آب اسپری کرد.

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل آمازون مینی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 7 - ارتفاع : 12 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

فاقد برنامه تأمین

گیاه هوازی آیونانتا گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان هوازی - ارتفاع : 7 سانتی متر - شرایط نگهداری : در جای پر نور نگهداری شود ، البته به دور از نور مستقیم آفتاب-یکروز در میان به مدت 5 دقیقه در آب غوطه ور شود

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل بالن کوچک به همراه تخته چوب گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 11 - ارتفاع : 15 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

گیاه هوازی آیونانتای به همراه ویال ۱۰۰ گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان هوازی - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : هوازی است.فقط خود شیشه که به عنوان پایه است ماهی یکمرتبه با آب اسپری شود.در نور آفتاب مستقیم قرار داده نشود.نور فیلتر شده یا نور مصنوعی کافی است

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل آمازون ۳ گوش گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 16 - قطر : 8 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مرطوب

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل بالن گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 15 - ارتفاع : 18 - شرایط نگهداری : نیاز به محیط مربوط

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل دریا گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - طول : 20 - قطر : 5 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

فاقد برنامه تأمین

گیاه هوازی آیونانتا به همراه پایه فانتزی گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان هوازی - ارتفاع : 10 - شرایط نگهداری : هر روز با آب اسپری شود و هفته ای دو مرتبه هر بار به مدت 2 الی 3 دقیقه در آب غوطه ور شود

فاقد برنامه تأمین

گیاه وابی کوزا مدل استوا گل آرا
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان آپارتمانی - قطر : 8 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : در نور غیر مستقیم و هوای خنک نگهداری شود. هرگز در آفتاب مستقیم قرار داده نشود. آبیاری: هر 30 تا 40 روز یکمرتبه درون بطری بصورت اسپری آبپاشی شود.

فاقد برنامه تأمین

بن سای جونی پیروس ستاره ای کوچک گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : بن سای - قطر : 10 - ارتفاع : 20 - شرایط نگهداری : بیرون از منزل نگهداری شود،البته در قسمتهایی از منزل مانند پاسیو که نورگیر خوبی داشته باشد میتوان نگهداری کرد.هر زمان خاک خشک شد گلدان سیراب شود.اسپری آب یکروز در میان

فاقد برنامه تأمین

گیاه هوازی آیونانتا به همراه چوب آبنوس گل آرای
گل آرای

ویژگی ها نوع : گیاهان هوازی - شرایط نگهداری : در جای پر نور نگهداری شود ، البته به دور از نور مستقیم آفتاب-یکروز در میان به مدت 5 دقیقه در آب غوطه ور شود

فاقد برنامه تأمین