تاج گل ۱ طبقه مدرن ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل-انتریوم- ژرورا- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 80شاخه گلایل-15شاخه انتریوم- 10شاخه ژرورا- 10 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 230 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۱ طبقه کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل- انتریوم- ژرورا- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 80 شاخه گلایل-4 شاخه انتریوم- 10شاخه ژرورا- 5 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 220 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

سبد گل کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : آنتریوم-لیلیوم-ارکیده - سایز : متوسط - نوع کاربری : تشریفات و تبریک - تعداد گل : ۱۲ شاخه آنتریوم -۴۰ گلبرگ ارکیده-۵ شاخه لیلیوم

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۱ طبقه کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : استریزیا- انتریوم- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : تشریفات - تعداد گل : 15شاخه استریزیا- 15 شاخه انتریوم- 10 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 230 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۱ طبقه درباری ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : انتریوم- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 60شاخه انتریوم- 10 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 250 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۲ طبقه کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل-انتریوم- ژرورا- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 100شاخه گلایل-10شاخه انتریوم- 10شاخه ژرورا- 10 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 280 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۲ طبقه کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل- انتریوم- ژرورا- لیلیوم- داودی - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 130شاخه گلایل-10شاخه ژرورا- 5شاخه انتریوم- 8 شاخه لیلیوم زرد- 10شاخه داودی - ارتفاع : 280 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۲ طبقه مدرن ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل- اوریانتال - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 150 شاخه گلایل- 20شاخه اوریانتال - ارتفاع : 280 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۱ طبقه کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل- انتریوم- ژروار- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 60شاخه گلایل-10شاخه ژروار- 5شاخه انتریوم- 6 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 220 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

پایه گل یک سره ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل- انتریوم- ژرورا- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 200 شاخه گلایل-5 شاخه انتریوم- 30شاخه ژرورا- 10 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 280 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۲ طبقه مدرن ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل- استریزیا- ژرورا- لیلیوم- داودی - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 150 شاخه گلایل-1شاخه استریزیا- 10 شاخه ژرورا- 10 شاخه لیلیوم- 5 شاخه داودی - ارتفاع : 280 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۲ طبقه درباری ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل- انتریوم- ژرورا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 150 شاخه گلایل-13 شاخه انتریوم- 15شاخه ژرورا - ارتفاع : 280 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۳ طبقه مدرن ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : مریم- انتریوم- ژرورا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 40 شاخه مریم-50 شاخه انتریوم- 3 شاخه ژرورا - ارتفاع : 320 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۲ طبقه کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : استریزیا-مریم-انتریوم-لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : تشریفات - تعداد گل : 12 شاخه استریزیا-25 شاخه لیلیوم- 30شاخه انتریوم-30 شاخه مریم - ارتفاع : 280 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۲ طبقه مدرن ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل-انتریوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 200 شاخه گلایل-35 شاخه انتریوم - ارتفاع : 290 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۳ طبقه درباری ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل-انتریوم- ژرورا - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 150شاخه گلایل-50شاخه انتریوم- 30شاخه ژرورا - ارتفاع : 330 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۳ طبقه کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : گلایل- انتریوم- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 250 شاخه گلایل-15شاخه انتریوم- 30 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 330 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل فرفوژه ۲ طبقه ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : انتریوم- ژروار- لیلیوم-الستر - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 35 شاخه انتریوم- 7شاخه لیلیوم-10شاخه ژروار-7 شاخه الستر - ارتفاع : 280 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل فرفوژه ۲ طبقه ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : انتریوم- ژروار- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 35 شاخه انتریوم- 7شاخه لیلیوم-10شاخه ژروار - ارتفاع : 280 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

سبد کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : انتریوم قاشقی- لیلیوم - سایز : متوسط - نوع کاربری : تشریفات-ترحیم - تعداد گل : 60شاخه انتریوم قاشقی- 50 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 170 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

سبد گل کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : انتریوم- اوریانتال- رز هلندی - سایز : کوچک - نوع کاربری : تشریفات و تبریک - تعداد گل : 26 شاخه انتریوم- 14شاخه اوریانتال- 10شاخه رز هلندی - ارتفاع : 100 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

سبد گل فرفوژه ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : انتریوم- ژرورا- لیلیوم - سایز : متوسط - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 40شاخه انتریوم-7شاخه لیلیوم-10شاخه ژروار - ارتفاع : 200 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل درباری ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : انتریوم قرمز- انتریوم سفید- انتریوم سبز- داودی مینیاتوری - سایز : بزرگ - نوع کاربری : تشریفات - تعداد گل : 80شاخه انتریوم- 100شاخه داودی مینیاتوری - ارتفاع : 220 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۳ طبقه کلاسیک ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : استریزیا- انتریوم- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : تشریفات- ترحیم - تعداد گل : 35 شاخه استریزیا-60 شاخه انتریوم- 60 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 320 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

سبد فرفوژه ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : سبد گل - اجزاء : استریزیا- اوریانتال- انتریوم- مریم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : تشریفات - تعداد گل : 45شاخه استریزیا- 50شاخه اوریانتال- 30شاخه انتریوم- 25شاخه مریم - ارتفاع : 200 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۵ طبقه درباری ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : انتریوم- اوریانتال-داودی - سایز : بزرگ - نوع کاربری : ترحیم - تعداد گل : 70شاخه انتریوم- 30شاخه اوریانتال-20 شاخه داودی - ارتفاع : 330 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۳ سبده درباری ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : استریزیا- ارکیده- اوریانتال- انتریوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : تشریفات - تعداد گل : 150شاخه استریزیا- 32 شاخه انتریوم- 20 شاخه اوریانتال- 20 شاخه ارکیده - ارتفاع : 300 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۴ طبقه درباری ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : انتریوم- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : تشریفات - تعداد گل : 100شاخه انتریوم-50 شاخه لیلیوم - ارتفاع : 300 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل فرفوژه ۴ طبقه ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : انتریوم- ارکیده- اوریانتال - سایز : بزرگ - نوع کاربری : تشریفات- ترحیم - تعداد گل : 60شاخه انتریوم-40شاخه اوریانتال-40شاخه ارکیده - ارتفاع : 300 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین

تاج گل ۹ طبقه درباری ایرانیان
ایرانیان

ویژگی ها نوع : تاج گل - اجزاء : انتریوم-ژرورا- لیلیوم - سایز : بزرگ - نوع کاربری : تشریفات - تعداد گل : 250شاخه انتریوم- 60شاخه ژرورا- 60شاخه لیلیوم - ارتفاع : 450 سانتیمتر

فاقد برنامه تأمین