جوانه گندم ممتاز راوک ۲۰۰ گرمی
راوک

ویژگی ها نوع : جوانه گندم - وزن : 200 گرم - مدت ماندگاری : 6 روز - ترکیبات : جوانه گندم - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 106/7/30134

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

جوانه شبدر ممتاز راوک ۲۵۰ گرمی
راوک

ویژگی ها نوع : جوانه شبدر - وزن : 250 گرم - مدت ماندگاری : 6 روز - ترکیبات : جوانه شبدر - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 106/7/30134

۱۰ %
تخفیف

۵,۷۵۰ تومان

۵,۱۷۵ تومان

جوانه ماش ممتاز راوک ۳۳۰ گرمی
راوک

ویژگی ها نوع : جوانه ماش - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 6 روز - ترکیبات : جوانه ماش - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت - شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت : 106/7/30134

۱۰ %
تخفیف

۶,۲۵۰ تومان

۵,۶۲۵ تومان

جوانه میکس ممتاز راوک ۳۳۰ گرمی
راوک

ویژگی ها نوع : جوانه میکس - وزن : 330 گرم - مدت ماندگاری : 6 روز - ترکیبات : جوانه ماش- جوانه شبدر - نوع بسته بندی : ظرف یکبار مصرف - شرایط نگهداری : دمای یخچال بین 1 تا 4 درجه سانتی گراد - مجوزها و استانداردها : استاندارد ملی ایران, پروانه ساخت وزارت بهداشت

۱۰ %
تخفیف

۶,۷۵۰ تومان

۶,۰۷۵ تومان